Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att den apportemission som beslutades vid Bolagets årsstämma, den 22 april 2021, nu har registrerats vid Bolagsverket. Apportemissionen om totalt cirka 4 MSEK var en del av köpeskillingen i samband med förvärvet av C4G Sweden AB (eAktiebok).

Genom den registrerade apportemissionen har antalet aktier i Spotlight Group ökat med 91 869 stycken, från 5 173 000 aktier till totalt 5 264 869 aktier. Aktiekapitalet har samtidigt ökat med 229 672,50 SEK, från 12 932 500,00 SEK till 13 162 172,50 SEK.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 160 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Fondkommission och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster, så som Nordic Issuing och Shark Communication, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.