Redogörelse för ersättningsbestämmelser

Styrelsen för Spotlight Group-koncernen fastställer och uppdaterar årligen ersättningsbestämmelser, vilka utgår från Finansinspektionens föreskrifter (2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Vid utformningen av bestämmelserna har styrelsen beaktat den typ av verksamhet som bedrivs inom koncernen samt dess omfattning och komplexitet.

Styrelsen har, vid sammanvägd bedömning, beslutat att endast fast ersättning, såväl direkt som indirekt, ska kunna utgå till anställda. Beslutet avser samtliga anställda i koncernen. Således äger bolaget inte rätt att teckna avtal om rörlig ersättning och/eller aktierelaterade incitamentsprogram.

Vidare ska styrelsens ordförande, såsom särskild ledamot, tillsammans med bolagets VD, bereda styrelsens beslut om ersättning till den verkställande ledningen, nyckelpersoner samt anställda som innehar det övergripande ansvaret för företagets kontrollfunktioner inom koncernen. VD ska dock ej medverka vid beredning av ersättningsbeslut för VD.

Därutöver innehåller ersättningsbestämmelserna bland annat kriterier för hur fast ersättning ska utgå. Kriterierna bedöms motverka att anställda, i syfte att höja sin fasta ersättning, tar risker i sitt arbete som kan påverka bolagets riskprofil negativt.

Genom beslut om att endast fast ersättning kan utges, samt att styrelsens ordförande är utsedd till särskild ledamot, bedöms bolaget minimera anställdas monetära incitament för att öka verksamhetens riskprofil. Ersättningsbestämmelserna anses sammantaget dels främja en sund och effektiv riskhantering och dels motverka ett överdrivet risktagande inom verksamheten.