Uppgifter per 2020-09-30

 

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB Spotlight Group AB koncernen
(kr)
Kapitalinstrument 15 791 750 17 642 500
varav: aktiekapital 15 791 750 12 932 500
Överkursfond 4 710 000
Balanserat resultat 23 292 963 41 787 662
Periodens resultat 9 174 481 8 014 924
Goodwill för immateriella tillgångar -1 449 565 -25 967 595
Övriga immateriella tillgångar -1 845 789 -1 845 789
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -3 295 354 -27 813 384
Kärnprimärkapital 44 963 840 39 631 702
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 44 963 840 39 631 702
Uppgifter om exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 43 068 286 42 645 635
Instutioner 5 653 045 5 982 872
Företag 19 762 306 21 564 790
Övrigt (ej hushåll) 17 652 935 15 097 973
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)
Marknadsrisk (Schablonmetoden)                   –                      –
Operativ risk (Schablonmetoden) 181 506 689 178 392 081
Totalt riskvägd exponering 224 574 975 221 037 716
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad
Kärnprimärkapitalrelation 20,02% 17,93%
Primärkapitalrelation 20,02% 17,93%
Total kapitaltäckningsgrad 20,02% 17,93%
Kombinerat buffertkrav 5 614 374 5 525 942
Kapitalkonserveringsbuffert 5 614 374 5 525 942
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 23 580 372 23 208 960
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav 23 580 372 23 208 960

 

Uppgifter om internt kapitalbehov
Samlat varav pelare 2 Samlat varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk 3 445 463 3 411 651
Marknadsrisk
Operativ risk 14 520 535 14 271 366
Övrigt
Totalt 17 965 998 17 683 016

 

Uppgifter om likviditet
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 28 266 000 29 915 000
Finansiering exkl klientmedel
Eget kapital 48 259 194 67 445 086
Skulder 26 893 486 33 759 045
Balansomslutning 75 152 680 101 204 131
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 38% 30%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 64% 67%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) 105% 89%
Bruttosoliditet 63% 54%