Uppgifter per 2020-12-31

31/12/2020
Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB Spotlight Group koncernen
(kr)
Kapitalinstrument 15 791 750 17 642 500
varav: aktiekapital 15 791 750 12 932 500
varav: överkursfond 4 710 000
Balanserat resultat 23 292 963 41 787 701
Obeskattade reserver 3 340 914
Periodens resultat 7 188 668 11 416 962
Goodwill för immateriella tillgångar -1 317 785 -25 967 595
Övriga immateriella tillgångar -1 476 634 -2 969 698
Justeringar på grund av föreslagen utdelning -10 346 000
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -2 794 419 -39 283 293
Kärnprimärkapital 46 819 876 31 563 870
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 46 819 876 31 563 870
Uppgifter om exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 36 362 690 35 273 291
Instutioner 8 161 181 8 528 158
Företag 12 358 685 17 414 632
Övrigt (ej hushåll) 15 842 824 9 330 501
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)                      –                   –
Marknadsrisk (Schablonmetoden)                      –                   –
Operativ risk (Schablonmetoden) 181 506 689 178 392 081
Totalt riskvägd exponering 217 869 379 213 665 372
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad
Kärnprimärkapitalrelation 21,49% 14,77%
Primärkapitalrelation 21,49% 14,77%
Total kapitaltäckningsgrad 21,49% 14,77%
Kombinerat buffertkrav 5 446 734 5 341 634
Kapitalkonserveringsbuffert 5 446 734 5 341 634
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 22 876 285 22 434 864
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav 22 876 285 22 434 864

 

Uppgifter om internt kapitalbehov
Samlat varav pelare 2 Samlat varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk 2 909 015 2 821 863
Marknadsrisk
Operativ risk 14 520 535 14 271 366
Övrigt
Totalt 17 429 550 17 093 229
Uppgifter om likviditet
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 40 807 000 42 642 000
Finansiering exkl klientmedel
Eget kapital 46 273 381 70 847 163
Skulder 29 391 620 32 919 252
Balansomslutning 75 665 001 103 766 415
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 54% 41%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 61% 68%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) 162% 130%
Bruttosoliditet 64% 42%