Uppgifter per 2020-06-30

Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB ATS Finans Holding koncernen
(kr)
Kapitalinstrument 15 791 750 17 642 500
varav: aktiekapital 15 791 750 12 147 500
varav: pågående ännu ej registrerad emission 5 495 000
Balanserat resultat 23 292 963 46 957 991
Periodens resultat 4 253 562 4 570 980
Avdragsposter
Icke godtagbar del av delårs- eller årsresultat -4 253 563 -4 570 980
Goodwill för immateriella tillgångar -1 581 343 -25 967 595
Övr Immateriella tillgångar -2 214 948 -2 214 948
Beslutad utdelning -5 173 000
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -8 049 854 -33 355 543
Kärnprimärkapital 35 288 421 31 244 948
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 35 288 421 31 244 948

 

 

Uppgifter om exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 40 975 468 37 641 282
Instutioner 4 697 404 6 543 269
Företag 19 079 376 22 310 420
Övrigt (ej hushåll) 17 198 688 8 787 593
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)
Marknadsrisk (Schablonmetoden) 0 0
Operativ risk (Schablonmetoden) 181 506 689 178 392 081
Totalt riskvägd exponering 222 482 157 216 033 363

 

 

Uppgifter om kapitaltäckningsgrad
Kärnprimärkapitalrelation 15,86% 14,46%
Primärkapitalrelation 15,86% 14,46%
Total kapitaltäckningsgrad 15,86% 14,46%
Kombinerat buffertkrav 5 562 054 5 400 834
Kapitalkonserveringsbuffert 5 562 054 5 400 834
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 23 360 626 22 683 503
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och
tillkommande pelare 2 krav
23 360 626 22 683 503

 

 

Uppgifter om internt kapitalbehov
Samlat varav
pelare 2
Samlat
Kreditrisk och motpartsrisk 3 278 037 3 011 303
Marknadsrisk
Operativ risk 14 520 535 14 271 366
Övrigt
Totalt 17 798 573 17 282 669

 

 

Uppgifter om likviditet
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 23 490 000 32 719 000
Finansiering exkl klientmedel
Eget kapital 43 338 276 69 171 471
Skulder 26 188 589 29 800 648
Balansomslutning 69 526 865 98 972 119
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 34% 33%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 62% 70%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut /
kortfristiga skulder (%)
90% 110%
Bruttosoliditet (%) 57% 44%