Uppgifter per 2022-04-06

Kapitaltäckning Spotlight Group-koncernen
Kapitalbas 2021-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 21 642 477 kr
   Aktiekapital 13 162 173 kr
   Överkursfond 8 480 304 kr
Ej utdelade vinstmedel 42 853 016 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) –   kr
Obeskattade och andra reserver –   kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen -372 907 kr
Årsresultat som har verifierats av personer som har en oberoende ställning 24 047 916 kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 88 170 502 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill -34 237 038 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) –   kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet –   kr
Förluster för innevarande räkenskapsår –   kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn –   kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning –   kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -34 237 038 kr
Kärnprimärkapital 53 933 464 kr
Övrigt Primärkapital –   kr
Primärkapital 53 933 464 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder –   kr
Supplementärkapital –   kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 53 933 464 kr
K-faktor belopp 2021-12-31
Kundrisk (RtC) 355 076 029 kr
AUM
CMH 85 132 764 kr
ASA 269 934 718 kr
COH 8 547 kr
Marknadsrisk (RtM) 3 144 080 kr
NPR 3 144 080 kr
CMG
Företagsrisk (RtF) 386 796 kr
DTF 386 796 kr
TCD –   kr
CON –   kr
K-faktor kapitalkrav 2021-12-31
Kundrisk (RtC) 448 513 kr
K-AUM
K-CMH 340 531 kr
K-ASA 107 974 kr
K-COH 9 kr
Marknadsrisk (RtM) –   kr
K-NPR –   kr
K-CMG
Företagsrisk (RtF) 387 kr
K-DTF 387 kr
K-TCD –   kr
K-CON –   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav 448 900 kr
Fasta omkostnader kapitalkrav 2021-12-31
Föregående års fasta omkostnader 125 131 515 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 31 282 879 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2021-12-31
Permanent minimikapitalkrav 7 587 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader 31 282 879 kr
K-faktorkrav 448 900 kr
Totalt kapitalkrav 31 282 879 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2021-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 172%
Primärkapitalrelation 172%
Total kapitalrelation 172%
  Document
6 april, 2022 Annex VI - Disclosure of own funds Spotlight Group