Uppgifter per 2021-03-31

Namn – Pelare 3 31/03/2021
Uppgifter om kapitalbas ATS Finans AB Spotlight Group koncernen
(kr)
Kapitalinstrument 15 791 750 17 642 500
varav: aktiekapital 15 791 750 12 932 500
varav: överkursfond 4 710 000
Balanserat resultat 30 481 631 53 204 663
Obeskattade reserver 3 340 914
Periodens resultat 6 786 996 6 138 934
Goodwill för immateriella tillgångar -1 186 007 -25 967 595
Övriga immateriella tillgångar
Justeringar på grund av föreslagen utdelning -10 346 000
Totalt regulatoriskta justeringar av kärnprimärkapital -1 186 007 -36 313 595
Kärnprimärkapital 55 215 284 40 672 502
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 55 215 284 40 672 502
Uppgifter om exponeringsbelopp
Totalt riskvägt exponeringsbelopp
Kreditrisk (Schablonmetoden) 50 160 983 45 181 770
Instutioner 6 642 159 9 289 674
Företag 15 447 219 21 213 109
Övrigt (ej hushåll) 28 071 605 14 678 987
Avvecklingsrisk (Schablonmetoden)                     –                         –
Marknadsrisk (Schablonmetoden)                     –                         –
Operativ risk (Schablonmetoden) 204 413 241 203 269 532
Totalt riskvägd exponering 254 574 224 248 451 302
Uppgifter om kapitaltäckningsgrad
Kärnprimärkapitalrelation 21,69% 16,37%
Primärkapitalrelation 21,69% 16,37%
Total kapitaltäckningsgrad 21,69% 16,37%
Kombinerat buffertkrav 6 364 356 6 211 283
Kapitalkonserveringsbuffert 6 364 356 6 211 283
Kontracyklisk buffert
Systemriskbuffert
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav 26 730 294 26 087 387
Totalt kapitalkrav inklusive bufferkrav och tillkommande pelare 2 krav 26 730 294 26 087 387

 

Uppgifter om internt kapitalbehov
Samlat varav pelare 2 Samlat varav pelare 2
Kreditrisk och motpartsrisk 4 012 879 3 614 542
Marknadsrisk
Operativ risk 16 353 059 16 261 563
Övrigt
Totalt 20 365 938 19 876 105
Uppgifter om likviditet
Likviditetsreserv
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut 33 212 000 46 449 000
Finansiering exkl klientmedel
Eget kapital 53 060 377 76 986 097
Skulder 29 683 610 37 952 213
Balansomslutning 82 743 987 114 938 310
Nyckeltal
Likviditetsreserv / Balansomslutning (%) 40% 40%
Eget kapital / Balansomslutning (%) 64% 67%
Kassa och tillgodohavande hos kreditinstitut / kortfristiga skulder (%) 131% 122%
Bruttosoliditet 68% 46%