Uppgifter per 2023-04-11

Kapitaltäckning Spotlight Group-koncernen

Kapitalbas 2022-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 24 164 928 kr
   Aktiekapital 13 206 798 kr
   Överkursfond 10 958 130 kr
Ej utdelade vinstmedel 65 087 374 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver)                                                                                         –   kr
Obeskattade och andra reserver                                                                                         –   kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen                                                                                         –   kr
Delårsresultat                                                                                         –   kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 89 252 302 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill -25 967 595 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp) -1 656 424 kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                                                                         -kr
Förluster för innevarande räkneskapsår -25 009 267 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                                                                         -kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                                                                         -kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital -52 633 286 kr
Kärnprimärkapital 36 619 016 kr
Övrigt Primärkapital                                                                                       10 636 249 kr
Primärkapital 47 255 265 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                                                         -kr
Supplementärkapital                                                                                         -kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 47 255 265 kr
K-faktor belopp 2022-12-31
Kundrisk (RtC) 215 963 631 kr
AUM
CMH 132 307 292 kr
ASA 83 656 339 kr
COH                                                                                         -kr
Marknadsrisk (RtM) 4 066 904 kr
NPR 4 066 904 kr
CMG
Företagsrisk (RtF) 709 059 kr
DTF 709 059 kr
TCD                                                                                         -kr
CON                                                                                         -kr
K-faktor kapitalkrav 2022-12-31
Kundrisk (RtC) 562 692 kr
K-AUM
K-CMH 529 229 kr
K-ASA 33 463 kr
K-COH                                                                                         -kr
Marknadsrisk (RtM) 325 352 kr
K-NPR 325 352 kr
K-CMG
Företagsrisk (RtF) 709 kr
K-DTF 709 kr
K-TCD -kr
K-CON -kr
Totalt K-faktor kapitalkrav 888 753 kr
Fasta omkostnader kapitalkrav 2022-12-31
Föregående års fasta omkostnader 158 384 304 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 39 596 076 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2022-12-31
Permanent minimikapitalkrav 7 587 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader 39 596 076 kr
K-faktorkrav 888 753 kr
Totalt kapitalkrav 39 596 076 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2022-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 92%
Primärkapitalrelation 119%
Total kapitalrelation 119%
  Document
11 april, 2023 Annex VI - Disclosure of own funds Spotlight Group