Uppgifter per 2024-04-12

Kapitaltäckning Spotlight Group-koncernen

Kapitalbas 2023-12-31
Kärnprimärkapital: instrument och reserver
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 43 076 601 kr
   Aktiekapital 15 050 828 kr
   Pågënde ännu ej registrerad emission – kr
   Överkursfond 28 025 773 kr
Ej utdelade vinstmedel 32 444 388 kr
Ackumulerat annat totalt resultat (och andra reserver) – kr
Obeskattade och andra reserver 7 276 762 kr
Kärnprimärkapital hänförligt till minoritetsintressen – kr
Delårsresultat                                                                                         – kr
Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringar 82 797 751 kr
Kärnprimärkapital: lagstiftningsjusteringar
(-) Goodwill -25 967 592 kr
Immateriella tillgångar (netto efter minskning för tillhörande skatteskulder) (negativt belopp)                                                                                         – kr
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet                                                                                         – kr
Förluster för innevarande räkneskapsår -14 454 699 kr
(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn                                                                                         – kr
Justeringar på grund av föreslagen utdelning                                                                                         – kr
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapital 42 375 460 kr
Kärnprimärkapital 42 375 460 kr
Övrigt Primärkapital – kr
Primärkapital 42 375 460 kr
Supplementärkapital: instrument och avsättningar
Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder                                                                                         – kr
Supplementärkapital                                                                                         – kr
Totalt kapital (totalt kapital= primärkapital + supplementärkapital) 42 375 460 kr
K-faktor belopp 2023-12-31
Kundrisk (RtC) 431 218 624 kr
AUM
CMH 214 601 937 kr
ASA 216 616 687 kr
COH                                                                                         – kr
Marknadsrisk (RtM) 1 789 606 kr
NPR 1 789 606 kr
CMG
Företagsrisk (RtF) 87 381 kr
DTF 87 381 kr
TCD                                                                                         –   kr
CON                                                                                         –   kr
K-faktor kapitalkrav 2023-12-31
Kundrisk (RtC) 945 054 kr
K-AUM
K-CMH 858 408 kr
K-ASA 86 647 kr
K-COH                                                                                         –   kr
Marknadsrisk (RtM) 143 168 kr
K-NPR 143 168 kr
K-CMG
Företagsrisk (RtF) 87 kr
K-DTF 87 kr
K-TCD                                                                                         –   kr
K-CON                                                                                         –   kr
Totalt K-faktor kapitalkrav 1 088 310 kr
Fasta omkostnader kapitalkrav 2023-12-31
Föregående års fasta omkostnader 156 630 555 kr
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 39 157 639 kr
Kapitalkrav (Pelare 1) 2023-12-31
Permanent minimikapitalkrav 7 587 000 kr
Kapitalkrav baserat på Fasta omkostnader 39 157 639 kr
K-faktorkrav 1 088 310 kr
Totalt kapitalkrav 39 157 639 kr
Kapitalrelationer och buffertar 2023-12-31
Kärnprimärkapitalrelation 108%
Primärkapitalrelation 108%
Total kapitalrelation 108%
  Document
12 april, 2024 Annex VI - Disclosure of own funds Spotlight Group