Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Spotlight Group AB (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen (punkt 8a)
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet (punkt 8c)
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Stämman beslutade att en (1) revisor utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor per årsbasis till styrelseordförande (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 420 000 kronor per månad) och med vardera 210 000 kronor per årsbasis till styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen och/eller uppbär styrelsearvode från annat bolag inom koncernen och/eller annan ersättning från bolag inom koncernen (att utbetalas med en tolftedel (1/12) av 210 000 kronor per månad). Såsom annan ersättning omfattas inte marknadsmässigt konsultarvode för utfört arbete. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisionsbolag (punkt 11)
Stämman beslutade att omvälja Anna Barkfeldt Stahre, Jakob Grinbaum, Günther Mårder och Fredrik Persson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om nyval av Sara Uhlén till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Günther Mårder.

Stämman beslutade att Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarige auktoriserade revisor Daniel Algotsson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om instruktioner för valberedning (punkt 12)
Stämman beslutade att fastställa instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget som framgår av kallelsen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 13)
Stämman beslutade att godkänna den ersättningsrapport som framlagts avseende verksamhetsåret 2023. 

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning (punkt 14)
Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning i enlighet med förslaget som framgår av kallelsen.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se