Rörelseresultatet för det andra kvartalet förväntas preliminärt uppgå till ett negativt resultat om ca 14 MKR, vilket är något sämre än de utsikter som lämnades vid föregående kvartalsrapport. Samtidigt vidtas flera verksamhetsförändringar i syfte att fortsatt anpassa organisationen till rådande marknadsklimat. Dels har ytterligare interna besparingsåtgärder vidtagits, dels förs långtgående diskussioner om att avyttra dotterbolaget Gainbridge Capital AB till bolagets VD Sebastian Hodel och slutligen avvecklas dotterbolaget Impact Attracts AB.

De interna besparingsåtgärderna samt ovannämnda verksamhetsförändringar avseende Gainbridge Capital och Impact Attracts bedöms medföra besparingar om cirka 15 MKR/år. Sedan tidigare har koncernen även genomfört besparingar som på årstakt uppgår till ca 20 MKR (totala besparingar bedöms därmed uppgå till cirka 35 MKR/år, även om det finns en förskjutning på när de faktiska besparingarna uppstår).

Bolaget är i långtgående förhandlingar om att avyttra Gainbridge Capital. Försäljningen kommer i sådana fall ha en begränsad effekt på koncernens finansiella ställning, men snabbt bidra till besparingar. Den eventuella avyttringen av Gainbridge Capital är även villkorad av Finansinspektionens godkännande.

Hållbarhetssatsningen Impact Attracts AB lanserades i februari 2022 kopplat till de nya EU-direktiv och ökade hållbarhetskrav som kommer att gälla samtliga noterade bolag i framtiden. Satsningen har setts som en långsiktig investering menad att generera intäkter först i ett senare skede efter uppbyggnadsfas. Givet marknadsklimatets utveckling har styrelsen för Spotlight Group beslutat om att avveckla verksamheten. Koncernen har dock fortsatt tillgång till plattformen och kommer kontinuerligt utvärdera möjligheterna att återstarta, eller avyttra, verksamheten i framtiden.

”Världsekonomin, marknadsklimatet och koncernens intäkter har förändrats drastiskt det senaste halvåret. Det osäkra och väldigt avvaktande marknadsklimatet fortlöper dessutom och sett till utvecklingen i omvärlden måste vi som koncern göra allt vi kan för att navigera i de nya förutsättningarna. Vi är en koncern som, efter tid för omställningar, givetvis ska vara vinstdrivande. Det innebär att vi måste fortsatta anpassa vår kostnadskostym till en ny verklighet. De åtgärder vi nu vidtar är nödvändiga och kommer att bidra till ökad stabilitet framåt. Det är givetvis motigt att fortsätta arbeta med interna åtgärdspaket, i kombination med att lyfta ut både Impact Attracts och Gainbridge ur koncernstrukturen, men jag är säker på att dessa åtgärder är de rätta för att kortsiktigt ge koncernen ytterligare finansiell stabilitet samtidigt som vi kommer att stå starkare på längre sikt”, säger Peter Gönczi, VD för Spotlight Group.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Denna information är sådan information som Spotlight Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022.

Spotlight Group är en koncern av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Gainbridge Capital, Kalqyl, Placing Corporate Finance, SeaHouse Capital och Impact Attracts anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.