Günther Mårder
Günther Mårder
Styrelseordförande
Läs mer
Günther Mårder
Günther Mårder
Styrelseordförande

Född 1982
Invald i styrelsen 2022

Günther Mårder är sedan maj 2023 styrelseordförande i Spotlight Group. Mårder har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan maj 2022. Mårder har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har studerat vid Harvard University (USA). Günther Mårder har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete i finanssektorn, intresseorganisationer och entreprenörsledda småföretag. Mårder har tidigare varit förbundsordförande för Unga Aktiesparare, styrelseledamot i Aktiefrämjandet och är en av initiativtagarna till projektet Ung Privatekonomi. Tidigare positioner omfattar härutöver bland annat poster som styrelseledamot och verkställande direktör för Aktiespararna och sparekonom vid Nordnet Bank. Sedan 2015 är Günther Mårder verkställande direktör för organisationen Företagarna.

Innehav i Spotlight Group: Günther Mårder äger 6 006 aktier, motsvarande 0,1 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

Uppdrag hänförliga till vd-rollen i Företagarna:

 • Företagarna Sverige Service AB, extern verkställande direktör
 • Företagarnas Föreningsbolag AB, styrelseordförande
 • Företagarna Sverige Marknads AB, styrelseordförande
 • Småföretagarnas Riksorganisation Service Aktiebolag, styrelseordförande

 

Kunskapsgruppen Sverige AB, styrelseordförande
Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
Styrelseakademien Stockholm, styrelseledamot
Rixkapital Sverige AB, styrelseledamot
RaySearch Laboratories AB, styrelseledamot
Yellow Jaguar AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Foto: Oskar Omne

Anna Barkfeldt Stahre
Anna Barkfeldt Stahre
Styrelseledamot
Läs mer
Anna Barkfeldt Stahre
Anna Barkfeldt Stahre
Styrelseledamot

Född 1983
Invald i styrelsen 2018

Anna Barkfeldt Stahre är sedan juli 2018 styrelseledamot i Spotlight Group. Barkfeldt Stahre innehar en civilingenjörsexamen, en kandidatexamen i företagsekonomi samt en MBA. Hon har lång erfarenhet från strategiarbete, affärsutveckling, förändringsledning samt hållbarhet från sin roll som marknadschef på Bergman & Beving Logistics AB och besitter hög kompetens inom marknadsområdet. Anna Barkfeldt Stahre är idag verksam som konsult. Utöver sin roll som marknadschef har hon tidigare arbetat som affärsutvecklare, projektkoordinator, operativ chef, business analyst, samt varit del av ledningsgrupp.

Innehav i Spotlight Group: Anna Barkfeldt Stahre äger 5 716 aktier, motsvarande 0,11 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • Cykelpoolen Sverige AB, extern VD

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Jakob Grinbaum
Jakob Grinbaum
Styrelseledamot
Läs mer
Jakob Grinbaum
Jakob Grinbaum
Styrelseledamot

Född 1949
Invald i styrelsen 2016

Jakob Grinbaum är sedan juni 2016 styrelseledamot i Spotlight Group.  Grinbaum (Fil.kand.) har bred erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn och har under lång tid innehaft flera chefspositioner, bland annat som chef för Group Treasury och som vice VD inom Nordea-koncernen. Jakob Grinbaum har även omfattande erfarenhet av styrelsearbete via uppdrag i bl.a. Fjärde AP-Fonden, SBAB Bank, Jernhusen och flera fastighetsföretag.

Innehav i Spotlight Group: Jakob Grinbaum äger 11 800 aktier, motsvarande 0,23 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:
J Grinbaum Finanskonsult AB, styrelseledamot

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Fredrik Persson
Fredrik Persson
Styrelseledamot
Läs mer
Fredrik Persson
Fredrik Persson
Styrelseledamot

Född 1984
Invald i styrelsen 2022

Fredrik Persson är sedan december 2022 styrelseledamot i Spotlight Group. Persson är utbildad till civilingenjör vid Uppsala universitet och har genomgått utbildning för styrelsearbete hos Michael Berglund Board Value. Persson har mångårig erfarenhet av strategiskt och operationellt arbete inom primärt tekniksektorn med fokus på investeringar. Sedan 2016 är Persson Investment manager på Swedia Capital AB samt styrelseledamot i bland annat Lundqvist Intressenter AB, Arctic Falls AB, Greengold AB och Stiga Sports AB.

Innehav i Spotlight Group: Fredrik Persson äger, tillsammans med närstående, 1 906 218 aktier, motsvarande 36,1 % av röster och kapital via bolaget Swedia HighP AB.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • 4minutemile AB, styrelseordförande
 • Arctic Falls Aktiebolag, styrelseledamot
 • Breaking Media AB, styrelseledamot
 • GreenGold Group AB, styrelseledamot
 • Jiver River Aktiebolag, styrelseledamot
 • Lundqvist Intressenter AB, styrelseledamot
 • Lundqvist Trävaru AB, styrelseledamot
 • Nortal Investments AB, styrelsesuppleant
 • Optise AB, styrelseledamot
 • Piteå Stadshotell AB, styrelsesuppleant
 • STIGA Sports AB, styrelseledamot
 • STIGA Sports Group AB, styrelseledamot
 • STIGA Sports Holding AB, styrelseledamot
 • Swedia Capital AB, styrelsesuppleant
 • Swedia Fastigheter AB, styrelseledamot och VD
 • Swedia HighP AB, styrelsesuppleant

 

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, men ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Stefan Sallerfors
Stefan Sallerfors
Styrelseledamot
Läs mer
Stefan Sallerfors
Stefan Sallerfors
Styrelseledamot

Född 1957
Invald i styrelsen 2012

Stefan Sallerfors är sedan maj 2023 styrelseledamot i Spotlight Group. Sallerfors har varit verksam som styrelseledamot i Bolaget sedan augusti 2012 och styrelseordförande under 2022. Sallerfors tog sin läkarexamen 1981, blev legitimerad läkare 1983 och är sedan 1987 specialist inom medicinsk radiologi. Under de senaste drygt 30 åren har Sallerfors haft en rad ledande befattningar inom sjukvården som klinikchef, chefsläkare, samt som VD för Helsingborgs Lasarett, vilket vid tidpunkten hade cirka 2 700 medarbetare. Vidare var Sallerfors djupt involverad genom sin roll som styrelseordförande avseende bolagiseringen av Folktandvården Skåne när verksamheten togs från förvaltning till aktiebolag. Stefan Sallerfors har härutöver lång och gedigen erfarenhet av ytterligare uppdrag inom ledande befattningar och har bland annat varit verksam som forskningschef på Länsförsäkringar AB där han utvecklade Forskning & Framtid, en enhet inom LFAB. Vidare har Sallerfors innehaft en rad uppdrag kopplade till främst affärsutveckling, strategisk rådgivning, samt finansiering inom både onoterade och noterade verksamheter genom framför allt Medvice Design AB, av vilket Stefan Sallerfors är grundare och verksam som VD. Härutöver har Stefan Sallerfors lång erfarenhet från styrelsearbete och har genom åren haft fler än 35 olika styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande i TikoMed AB och Alfa eCare Holding AB.

Innehav i Spotlight Group: Stefan Sallerfors äger, privat eller genom bolag, 18 000 aktier motsvarande cirka 0,35 % av röster och kapital.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • Alfa eCare Holding AB, styrelseledamot
 • Vikimun AB, suppleant
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseordförande
 • Medvice Design AB, styrelseledamot, VD
 • Trigonum AB, styrelseledamot

 

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot
Läs mer
Peter Gönczi
Peter Gönczi
VD och styrelseledamot

Född 1975
Invald i styrelsen 2014

Peter Gönczi är sedan juli 2014 styrelseledamot och sedan juni 2014 VD i Spotlight Group. Gönczi har en kandidatexamen i företagsekonomi och därefter drygt 20 års gedigen erfarenhet av börs för tillväxtbolag och bolagens kapitalanskaffning. Gönczi har arbetat centralt placerad genom utvecklingen och tillväxten av den svenska marknaden för notering av tillväxtbolag – från telefonhandel, nyhetsdistribution via fax, begränsade regler och brist på investerarnas skydd, till dagens verklighet. Mellan 2000–2006 arbetade Peter Gönczi på NGM:s marknadsövervakning och med NGM:s drift, tidigt som chef för informationsövervakningen och därefter som chef för NGM:s marknadsövervakning och börsadministration. Under 2006 utsågs Gönczi till vice VD på Spotlight Stock Market (dåvarande AktieTorget), en roll som under 2011 ledde till att Gönczi utsågs till VD. I sin roll på Spotlight Stock Market har Peter Gönczi varit ledande i affärsutvecklingen, utvecklat hela organisationen och dess personalstyrka, samt byggt upp rutiner, system och samarbeten. Sedan koncernen bildades 2010 har Gönczi också varit ledande för koncernens helhet och utveckling. Peter Gönczi var drivande i koncernens ombyggnad under åren 2012 till 2016 då ägarbilden gjordes om (och nuvarande storägare tog över), samtidigt som Sedermera ompaketerades, förändrades och flyttade till Malmö. Därefter har Gönczi som VD lett arbetet med hela koncernens utveckling och positionering till den position koncernen står idag.

Innehav i Spotlight Group: Peter Gönczi äger, privat eller genom bolag eller närstående, 238 247 aktier motsvarande 4,53% av röster och kapital samt 5 500 teckningsoptioner.

Övriga aktuella styrelseuppdrag:

 • Ependy AB, styrelseordförande
 • Markets & Corporate Law Nordic AB, styrelseledamot
 • Sameve Invest AB, styrelseledamot
 • Finreg Solutions AB, styrelseledamot
 • Nordic Issuing AB, styrelseledamot
 • Placing Corporate Finance Sverige AB, styrelseordförande
 • Shark Communication AB, styrelseledamot
 • Sedermera Corporate Finance AB, styrelseordförande
 • Kalqyl Analys Norden AB, styrelseledamot
 • Spotlight Stock Market, styrelseordförande

 

Beroendeförhållande till Bolaget och ledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Bolaget ska vid nyrekrytering av styrelseledamöter beakta respektive ledamots kompetens, erfarenhet och bakgrund för att tillse att Bolaget har en lämplig styrelsesammansättning. Sammansättningen ska bedömas lämplig med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsesammansättningen ska vidare vara ändamålsenlig för att tillgodose de behov som verksamheten har. Vid styrelsesammansättning och nyrekrytering ska därutöver beaktats de krav som ställs på styrelsens kunskaper, engagemang, jämställdhet och mångfald. Vid tillsättande av styrelseledamöter ska även i möjlig mån, i syfte att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande, beaktas diversifiering avseende ledamöternas:

 • ålder
 • kön
 • geografiskt ursprung, samt
 • utbildning och yrkesbakgrund