Varför investera i Spotlight Group?

1

Stor underliggande marknad –

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 43 000 företag i Sverige i SME-kategorin1), vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En lika viktig trend att belysa är att redan noterade bolag fortsätter att växa, innebärande att deras kapitalbehov över tid, och därmed de transaktioner som genomförs, generellt blir större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.

2

Ökande återkommande intäkter –

Drygt 40 procent av koncernens intäkter är återkommande, vilket ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig intäktstillväxt om cirka 10 procent de senaste fem åren, samtidigt som styrelsen ser betydande möjligheter för en fortsatt ökad tillväxt framgent.

3

Stark affärsmodell och marknadsposition –

Koncernen består av en öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp och ger möjligheter till att starta nya verksamheter, vilket bevisats det senaste året. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

4

Potential i underliggande lönsamhet –

Koncernen har på senare år visat en stigande lönsamhet. Även under perioder med större investeringar har koncernens underliggande lönsamhet varit god och ökat kontinuerligt. Tillväxtinvesteringarna har ytterligare stärkt förutsättningarna för ökad lönsamhet i kombination med ökade skalfördelar i form av fler och större transaktioner, ökad produktifiering och effektiviserade processer av olika tjänster.

5

Goda möjligheter till attraktiv utdelning –

Koncernen har en stabil finansiell profil och avser dela ut cirka 50 procent av framtida resultat.

6

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal –

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare samt det breddade ägande som noteringen 2020 medförde. Noteringen möjliggjorde också ett ökat ägande bland ledning och personal. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarig och relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänsteutveckling samt regelverksfrågor.


1) SCB Företagsregistret