Varför investera i Spotlight Group?

1

Stor underliggande marknad –

Strukturellt långsiktig trend där tillväxtföretag väljer publikt ägande och notering. Det finns fler än 43 000 företag i Sverige i SME-kategorin1), vilket borgar för fortsatt stor marknadspotential. En lika viktig trend att belysa är att aktuella bolag fortsätter att växa, innebärande att deras kapitalbehov över tid, och därmed de transaktioner som genomförs, generellt blivit större. Spotlight Group är rätt positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar i takt med att marknaden växer.

2

Ökande återkommande intäkter –

Cirka 40 procent av koncernens intäkter är återkommande, vilket ger en bra bas för framtida tillväxt. Koncernen har haft en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 10 procent de senaste fem åren, samtidigt som styrelsen ser betydande möjligheter för en fortsatt ökad tillväxt framgent genom de investeringar som genomförts under 2017 och 2018.

3

Stark affärsmodell och marknadsposition –

En öppen plattform av börsnära och skalbara verksamheter och tjänster, med starka intäkts- och utvecklingssynergier mellan de olika delarna. Koncernens marknadsposition och personalens kompetens gör att de behov som uppstår på marknaden snabbt fångas upp. Stora delar av koncernens verksamhet är därutöver tillståndspliktig vilket ger höga inträdesbarriärer för nya konkurrerande verksamheter som vill positionera sig.

4

Potential i underliggande lönsamhet –

Under 2017 och 2018 genomförde koncernen flera större investeringar. Investeringarna omfattade bland annat byte av handelssystem, IT-plattform samt en större omprofilering av Spotlight Stock Market. Även över den period då dessa investeringar genomförts har koncernens underliggande lönsamhet varit god och ökat kontinuerligt. Samtidigt bedöms koncernen via investeringarna ytterligare ha stärkt förutsättningarna för ökad lönsamhet i kombination med skalfördelar i form av bland annat fler och större transaktioner som kan få stor resultatpåverkan, samt ökad produktifiering och effektiviserade processer av olika tjänster.

5

Goda möjligheter till attraktiv utdelning –

Koncernen har en stabil finansiell profil och avser dela ut cirka 50 procent av framtida resultat.

6

Starka och långsiktiga ägare samt erfaren personal –

Koncernens ägarkrets består idag av en rad framstående svenska investerare. Styrelse, ledning och personal inom koncernen har bred, långvarig och relevant erfarenhet kring både affärs- och tjänsteutveckling samt regelverksfrågor. Samtliga ovanstående parter har ingått lock up avseende 100 procent av sitt innehav under 12 månader från och med notering. Cirka 75 procent av aktierna i Bolaget omfattas därmed av lock up-avtal.


1) SCB Företagsregistret