Spotlight Group AB (”Spotlight Group” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att dotterbolaget Sedermera Corporate Finance AB (”Sedermera”) har ingått ett samarbete kring försäljning av likviditetsgarantiuppdrag med investmentbanken Pareto Securities AB (”Pareto”). Syftet med samarbetet är att gynna båda parter kopplat till nykundsbearbetning inom området framgent. Som en del av överenskommelsen övertar Pareto bolagets likviditetsgarantiavdelning, innefattande samtliga kundbolag och en anställd, mot en ersättning som kommer att vara beroende av bland annat kundtillströmning under det kommande året. Pareto kommer även från och med den 2 maj 2023 att agera likviditetsgarant för Spotlight Groups aktie.

Likviditetsgaranti är framför allt till nytta för noterade bolag som har begränsad handel i sin aktie. Syftet med tjänsten är att främja likviditeten i värdepappret genom att säkerställa att det finns en förutbestämd maximal skillnad (så kallade spread) mellan köp- och säljkurs. Den kundstock som övergår till Pareto den 30 april 2023 omfattar 41 kundbolag.

”Vi är mycket nöjda över att tillsammans med Pareto ha ingått ett för båda parter bra samarbete som kommer att leda ett steg uppåt för alla inblandade. Hela syftet är att tillsammans finna ytterligare incitament att öka försäljningen av tjänsten, i kombination med att hitta rätt nivå av kostnadssynergier och effektivisering, vilket kommer att gagna båda parter, samtidigt som befintliga kunder inte påverkas”, säger Spotlight Groups ABs VD Peter Gönczi.

”Vi är glada att kunna genomföra detta förvärv. Likviditetsgaranti är en tjänst som vi har tillhandahållit under många år och med stor framgång. Det känns bra och inspirerande att få välkomna flera nya bolag till denna verksamhet. Vi ser också mycket fram emot samarbetet med Spotlight Group som vi hoppas möjliggör att fler bolag får verklig nytta av att notera sig i publik miljö.”, Säger Pareto Securities ABs VD Mats Carlsson.

För ytterligare information om Spotlight Group, vänligen kontakta:
Peter Gönczi, VD och styrelseledamot
E-post: ir@spotlightgroup.se
Telefon: +46 8 511 680 60
Hemsida: www.spotlightgroup.se

Om Pareto:
Pareto Securities är en oberoende fullservice investment bank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Pareto Securities AB erbjuder investeringstjänster relaterade till handel med aktier och räntebärande instrument till svenska och utländska institutioner, företag och privatpersoner. Pareto har även en bred täckning inom aktie- och kreditanalys. Pareto Securities Investment Banking erbjuder dessutom ECM-, M&A- och DCM-tjänster samt strukturering och syndikering av nya investeringsprojekt inom fastigheter, infrastruktur och sjöfart/offshore. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities-koncernen med huvudkontor i Oslo, Norge. Pareto har idag 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Spotlight Group är en koncern bestående av fristående verksamheter med ett gemensamt syfte – att förenkla för bolag att växa. Bolaget etablerades 1997 och marknadsplatsen Spotlight Stock Market har idag cirka 170 noterade bolag med flera hundratusen aktiva investerare. Sedermera Corporate Finance och MCL, med expertis inom kapitalanskaffning för tillväxtbolag respektive börs- och aktiemarknadsjuridik, är också två viktiga byggstenar i koncernen. Sedan start har även en rad andra nydanande initiativ tagits, vilket skapat ett ekosystem av börsnära tjänster och tekniska lösningar, så som Nordic Issuing, Shark Communication, FinReg Solutions (bland annat innehållande eAktiebok), Kalqyl, Placing Corporate Finance och SeaHouse Capital, anpassade efter tillväxtbolagens behov i en noterad miljö. Spotlight Group avser att fortsätta vara en pionjär i att utveckla verktyg för noterade tillväxtföretag och därmed skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, innovation och konkurrenskraft. Koncernen fyller därmed en viktig samhällsfunktion.