ANTAGEN VID ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2023

§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Spotlight Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i bolag som bedriver finansiell verksamhet såsom värdepappersrörelse och fondverksamhet, konsultverksamhet inom värdepappersmarknad, juridik, prospektskrivning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger även rätt att förvalta övrig lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 8 ledamöter.

§ 7 REVISOR
Bolaget ska ha 1-2 revisorer eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 ANMÄLAN TILL STÄMMA
Aktieägare som önskar delta i stämma skall anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
  • om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  • om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  • om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag.
 11. Beslut om instruktioner för valberedning.
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledning.
 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§ 12 BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma kan även hållas i Malmö kommun.

§ 13 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämnings-register enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).